1. Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
 2. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 3. Birden Fazla Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik
 4. İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 5. Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
 6. Devlete Ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
 7. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 8. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 9. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
 10. Kamu Kurum Ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği
 11. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 12. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
 13. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif Ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
 14. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
 15. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 16. Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 17. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 18. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
 19. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 20. Taşınır Mal Yönetmeliği
 21. Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
 22. Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği
 23. Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum Ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği
 24. Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik