Üniversite Hukuk Müşavirliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre daire başkanlığı statüsünde olup; Üniversite idari teşkilatını oluşturan birimlerden birisidir.

Hukuk Müşavirliği, Hukuk Müşaviri başkanlığında bir Avukat, iki Bilgisayar İşletmeninden oluşan personeli ile hizmet vermektedir.

Hukuk Müşavirliğimizin Görevlerini ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Rektörlük, Genel sekreterlik  ve diğer birimlerden intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek.
  • Hukuki ihtilaflara meydan vermemek için, Üniversite menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almak.
  • Üniversite adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olmak.
  • Üniversite personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Rektör ve Genel sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektirdiği takibat ve işlemleri ifa etmek.
  • Rektörlükçe görüş alınmak üzere gönderilen  kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek.
  • Üniversite leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra takiplerini merkezden veya gerektiğinde mahallinde takip etmek.
  • Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap vermek.
  • Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük makamını temsil etmek.
  • Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.